Meteen naar de inhoud
Open navigatie
tree.jpg tree.jpg

Streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid

Doelstelling voor 2030: de UNGP- en OESO-richtlijnen implementeren in onze bevoorradingsketen en laten doorstromen naar het volgende niveau vanaf de grootste leveranciers.

Actueel aandachtspunt/thema
 • UNGP- en OESO-processen implementeren in onze productievestigingen.
 • Dezelfde methodologie laten doorstromen naar hoofdleveranciers.
De ambitie voor 2021 omzetten in actie:
 • UNGP- en OESO-richtlijnen implementeren bij minimaal 25% van onze hoofdleveranciers.
 • 40% vrouwelijke leiders.

Een belangrijke stap in de verwezenlijking van onze 2030-doelstellingen is dat we over processen en systemen beschikken om aan de internationale principes voor duurzame ontwikkeling te voldoen. Laerdal verbindt zich ertoe de principes van het Global Compact-initiatief van de VN voor mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie te ondersteunen en na te leven. (Zie https://www.unglobalcompact.org/library/2 voor meer informatie.) Dit engagement komt tot uiting in de manier waarop we werken en in wat we van onze leveranciers en partners verwachten. We werken al sinds 2015 mee aan het Global Compact-initiatief.

Laerdal engageert zich sterk voor de SDG's (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen), en in het bijzonder SDG3 (Goede gezondheid en welzijn). In 2019 verbonden we ons tot de UN Guiding Principles (UNGP's) inzake mensenrechten en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises_9789264115415-en

Door onze sterke focus op mensenrechten, corruptiebestrijding en het beperken van milieuschade bevinden we ons in een goede positie om samen te werken met internationale organisaties en andere relevante duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken.

UNGP.png

UNGP- en OESO-richtlijnen implementeren

Op basis van een kader dat is ontwikkeld door GLOBAL CSR, consultants op het gebied van duurzaam ondernemen, hebben we een methodologie ontwikkeld om de UNGP- en OESO-richtlijnen te implementeren, zodat we op een verantwoorde manier kunnen zakendoen. We verbinden ons ertoe de mensenrechten van anderen te respecteren, onze negatieve impact op het milieu tot een minimum te beperken en corruptie te bestrijden. Aan de hand van dit kader evalueren we mogelijke negatieve gevolgen en pakken we ze aan. We verwachten van onze leveranciers en partners dat zij hetzelfde doen.

Hiervoor moeten we:

 • voorkomen dat onze eigen activiteiten negatieve gevolgen hebben of bijdragen tot negatieve gevolgen voor de mensenrechten, het milieu en de corruptiebestrijding, en moeten we dergelijke gevolgen ook aanpakken wanneer ze zich voordoen; en
 • nadelige gevolgen voor de mensenrechten, het milieu en de corruptiebestrijding die rechtstreeks verband houden met onze activiteiten, producten of diensten via onze zakelijke relaties trachten te voorkomen of te beperken.

Daarnaast hebben we, in overleg en samenwerking met een externe mensenrechtenadvocaat, beleidslijnen en processen ontwikkeld die relevant zijn voor onze operationele risico's en ons wereldwijde bereik. Dit omvat de uitvoering en follow-up van:

 • een CSR-beleidsverbintenis;
 • een due diligence-proces voor mensenrechten; en
 • het instellen van klachtenmechanismen om toegang tot rechtsmiddelen mogelijk te maken.

“We zijn er trots op Laerdal te helpen bij het implementeren van de UNGP- en OESO-richtlijnen. Het gebruik van onze nieuw ontwikkelde cloudgebaseerde due diligence-tool heeft regelmatige impactbeoordelingen vereenvoudigd voor zowel Laerdal als hun hoofdleveranciers.

In 2019 heeft Laerdal met onze steun capaciteit ontwikkeld en de eerste effectbeoordeling op operationeel niveau uitgevoerd met belangrijke Laerdal-vertegenwoordigers van het hoofdkantoor en de fabrieken in Monterrey (Mexico) en Suzhou (China). De tool zal zowel hun eigen activiteiten als hun hoofdleveranciers in staat stellen om effectbeoordelingen - het belangrijkste element van de UNGP-richtlijnen - regelmatig uit te voeren en te documenteren.”


- Sune Skadegaard Thorsen
Mensenrechtenadvocaat, GLOBAL CSR
www.globalcsr.net

 

 

pic-4.png

Onze zakelijke relaties

Laerdal werkt samen met zorgvuldig overwogen, gerenommeerde partners om langdurige zakelijke relaties aan te gaan. Om een voortdurende conformiteit te waarborgen, voeren we regelmatig evaluaties uit. We zullen een continu proces op gang brengen waarbij onze leveranciers en partners worden betrokken om ervoor te zorgen dat we allemaal aan de UNGP-richtlijnen voldoen en om eventuele gevolgen voor de mensenrechten te beoordelen en tegelijk de transparantie en het vertrouwen te vergroten.

We verwachten van onze partners en leveranciers dat zij:

 • voldoen aan de wereldwijd overeengekomen minimumnormen voor verantwoord ondernemen, zoals vermeld in ons beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en uiteengezet in onze gedragscode voor zakelijke relaties;
 • de risico's beheersen van negatieve gevolgen voor de mensenrechten die zij zouden veroorzaken of waaraan zij zouden bijdragen;
 • ons onmiddellijk op de hoogte brengen van ernstige nadelige gevolgen die onze relaties veroorzaken, waartoe ze bijdragen of waarmee ze in verband staan; en
 • hetzelfde vragen van hun zakenrelaties.

Dit is een nieuwe benadering van due diligence, waarbij partnerschap en transparantie sleutelelementen zijn. We delen onze risico's, maar ook onze strategie om ze te beperken en verwachten van onze leveranciers en partners dat zij hetzelfde doen. Op die manier leren we van elkaar en werken we samen aan verantwoord ondernemen. We geloven dat een gezamenlijke aanpak om verantwoord te ondernemen doeltreffender is dan een controlerende aanpak.

Diversiteit en inclusie

Naast het beheersen van de risico's van negatieve effecten op het recht om niet te worden gediscrimineerd, zijn we van mening dat diversiteit en inclusie, van instapniveau tot  hoger management, ons helpen betere besluitvorming te bewerkstelligen. Het bevorderen van diversiteit stelt ons in staat cultureel bewustzijn en een bredere competentiebasis op te bouwen en onze klanten in andere culturen beter te begrijpen. We hebben een diversiteits- en inclusiebeleid dat voortbouwt op het verbod op discriminatie of intimidatie van welke aard ook. https://laerdal.com/about-us/working-at-laerdal/diversity-and-inclusion/

In de afgelopen twee jaar hebben we ons personeelsbestand uitgebreid tot meer dan 1.500 vaste medewerkers. Het percentage vrouwelijke werknemers is licht gedaald omdat we voor onze groeiende softwareactiviteiten minder vrouwen kunnen aanwerven, maar we hebben wel het percentage vrouwelijke teamleiders opgetrokken tot 38%. Momenteel bestaat 31% van het hoger management uit vrouwen.

pic-5.png

Meer uit het Sustainability Report:

Helping save lives

We streven ernaar ons doel te bereiken: 1 miljoen meer levens helpen redden, en wel op een duurzame manier.

 Een visie met actie 

Op basis van de missie en visie van ons bedrijf hebben we ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 geformuleerd, met duidelijke acties om jaar na jaar de verwezenlijking ervan te garanderen. 

 Meten om te verbeteren

Alle directe en indirecte emissies die het gevolg zijn van onze economische activiteit in de drie emissieklassen, worden op een betrouwbare, methodische manier gemeten. 

 

 Koolstofneutraal

Tegen 2030 de koolstofemissies met 70% verminderen. Op het vlak van: infrastructuur, transport en reizen, en de bevoorradingsketen. 
Alle resterende emissies compenseren.

 Circulaire oplossingen

"Reduce, Reuse, Recycle" of in het Nederlands: verminderen, hergebruiken, recycleren. 
Duurzaamheid integreren in nieuwe producten, oplossingen en verkoopmodellen. We streven naar het gebruik van circulaire materialen in de hele waardeketen.