Gå vidare till
Öppna vägledning
2_BER0415.jpg 2_BER0415.jpg

Förbättra kompetensen och självförtroendet

Kort, högfrekvent träning

Brist på övning leder till minskad kompetens

Forskning visar att vårdpersonalens kompetens börjar försämras så snart som tre månader efter träning. De flesta vårdanställda får inte den erfarenhet de behöver för att bibehålla sin kompetens utöver sparsamt fördelade övningstillfällen.

När det gäller efterlevnad av regler kring hjärt-lungräddning är det hälso- och sjukvårdsinrättningarnas ansvar att säkerställa kompetensen och se till att protokollen följs, vilket innebär en tidskrävande process av insamling och granskning av utbildningsdokumentation. Dessutom går arbetstid förlorad när tid tas i anspråk för träning, vilket leder till minskad patientvård.

TraditionalTraining.png

Lite räcker långt

Kort, högfrekvent träning är ett kompetensbyggande tillvägagångssätt som främjar maximalt bibehållande av kliniska kunskaper, färdigheter och attityder. Kort, högfrekvent träning är målinriktad simuleringsbaserad kursverksamhet uppdelad i korta pass över längre tid, som förstärks med strukturerade, löpande övningar på arbetsplatsen.

Kort, högfrekvent träning är inte bara effektiv vid kompetensbyggande utan också för kontinuerlig förbättring och bidrar till att bibehålla kompetens över tiden.

LDHF.png

Stora resultat

Kort, högfrekvent träning är grunden för programmet för kvalitetsförbättring av återupplivning (RQI-programmet).

Två år efter införandet av RQI-programmet vid sjukhuset Texas Health Resources i Dallas, Texas, hade nästan samtliga av sjukhusets deltagare slutfört kursen. Sjukhuset gjorde samtidigt stora dokumenterade kostnadsbesparingar, eftersom man kunde lägga mindre tid på extern utbildning. Och viktigast av allt: Texas Health kunde uppvisa en ökning av överlevnadsgraden vid hjärtstillestånd med 21 %.

98% slutförde kursen
$250k lägre kostnad för HLR-utbildning
21% högre överlevnad

Cabrini Health i Australien implementerade RQI för all sin vårdpersonal. Alla anställda slutförde kursen och insamlade data visade på fördelarna med att ha RQI-systemet på avdelningen där träning kunde ske dygnet runt, med tydliga toppar kring skiftbyten. Som ett resultat av sin RQI-implementering fick de med beröm godkänt – ”Met with Merit” – vid sin sjukhusackreditering.

Hjälpa spädbarn att andas

Hjälpa spädbarn att andas (HBB – Helping Babies Breathe) är ett program för att minska spädbarnsdödligheten i låg- och medelinkomstländer. Det är ett evidensbaserat hands-on-program som praktiskt lär ut de första stegen vid återupplivning under livets allra första minuter.


När man införde HBB-träning som en endagsutbildning på ett landsbygdssjukhus i Tanzania, ökade andelen sjukvårdspersonal som godkändes på simuleringsövningarna ”Rutinvård” och ”Neonatal återupplivning” från 41 % till 74 % respektive från 18 % till 74 %. Kunskapshöjningen överfördes dock inte till klinisk praxis. Antalet barn vars luftvägar sögs rena och/eller som blivit ventilerade vid födseln förändrades inte, och användningen av stimulering i förlossningssalen minskade efter HBB-träning.

Hur kan ökad kunskap överföras till klinisk praxis – där den verkligen räknas?

För att svara på den frågan genomfördes en uppföljning med HBB-simuleringsträning i sessioner om 3 minuter varje vecka och ett 40 minuter långt repetitionspass varje månad. Denna nya metod med kort, högfrekvent träning visade både en tydlig positiv effekt på överföringen av ny kunskap och kompetens till klinisk praxis och – viktigast av allt – en sänkning av spädbarnsdödligheten med hela 40 %.

Så kan Laerdal hjälpa till

Laerdals lösningar är utformade för att göra det enkelt att integrera kort högfrekvent träning i de dagliga rutinerna. Oavsett om det gäller 10 minuters HLR-träning var tredje månad för att hålla kunskaperna aktuella eller upprepade övningar i återupplivning av nyfödda, hjälper kort högfrekvent träning till att upprätthålla såväl kompetensen som självförtroendet.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.