Gå vidare till
Öppna vägledning
1

Understödd avrapportering

Understödd avrapportering är ett sätt att lära sig av en händelse och upprätta en strukturerad plan för förbättring. Handledarledd återkoppling ger utrymme för diskussion, reflektion och befästande av utförda moment, vilket stödjer långsiktigt lärande. Återkoppling på enskilda prestationen kan ges av en instruktör, en annan kursdeltagare eller en dator, antingen under eller efter simuleringen. 

2

Repetitionsövning på arbetsplatsen

Möjligheten att öva på arbetsplatsen vid korta, upprepande tillfällen – känt som kort, högfrekvent träning – har visat sig inte bara bibehålla kompetensen utan även förbättra prestationen. 

3

Övning över tid

Utbildningen bör ske utspridd över tid, åtminstone fördelad på mer än ett enda simuleringstillfälle. Verklighetstrogna simuleringar ska finnas färdiga att hämta vid behov, när som helst och var som helst.

4

Integrering i kursplanen

De bästa resultaten får man om simulering integreras systematiskt som en central del av kursplanen eller kompetenshöjningsprogrammet. Simulering bör hellre byggas in i den befintliga kursplanen än användas som extra, fristående övningar. 

5

Klinisk variation

Variation av det medicinska innehållet, t.ex. genom flera olika patientscenarion, innebär att deltagarna får möta kliniska upplevelser som annars kan vara svåra att få i den kliniska vardagen. 

6

Olika svårighetsgrad

Uppgifternas svårighet och komplexitet bör variera.

7

Individuell utbildning

Övningarna bör kunna anpassas efter den enskilda individens och justeras utifrån deltagarens prestation.

8

Olika undervisningsstrategier

Flera olika undervisningsstrategier bör användas som stöd för inlärningen, till exempel patientfall, diskussioner, återkoppling, avsiktlig sekvensering eller varierande av uppgifter. Inlärningscirkeln kan användas som en systematisk metod för att integrera flera olika undervisningsstrategier.

9

Definierade resultat

De förväntade resultaten bör vara klart definierade och utvärderade. Även måtten på förbättring bör definieras. Med bedömning menas mätningen av läranderesultatet, medan utvärdering avser mätningen av kursens eller programmets resultat.

10

Godkänd simulator

En godkänd simulator som är relevant för övningsuppgifterna är en förutsättning för en simuleringsbaserad utbildning av hög kvalitet.