Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_8LR5250.jpg _8LR5250.jpg

Beste praksis innenfor sykepleie

Sykepleierutdanning

Mangel på sykepleiere

Globalt opplever helseindustrien mangel på kvalifiserte helsearbeidere. Dette er særlig tydelig innenfor sykepleie. Sykehusledelsen opplever ofte et press for å oppfylle de økonomiske budsjettene og reduserer dermed antall sykepleiere, noe som igjen gjør at de gjenværende føler seg overbelastet. I tillegg har sykepleieryrket endret seg i løpet av de siste årene. Sykepleierne forventes å ha bredere kompetanse og får større ansvarsområder ettersom dagens pasienter trenger stadig mer kompleks pleie. Mangel på tid til klinisk trening hjelper imidlertid ikke sykepleierene til å være forberedt på å møte utfordingene i dagens helsemiljø.  

Det er stor etterspørsel etter sykepleiere over hele verden, og behovet fortsetter å vokse. Globalt øker behovet for sykepleiere ettersom en aldrende befolkning antas å kreve ca. 50 % av alle pleieressursene innen 2020. Mangelen på sykepleiere er kritisk, med behov for minst 10 millioner nye sykepleiere globalt.

Global mangel på sykepleiere

2.5M behov for sykepleiere i India
5M behov for sykepleiere i Kina
2+M behov for sykepleiere i USA og EU

Forberede sykepleiere for fremtiden

I en tid med store endringer og utfordringer er det ikke bare viktig med flere, men også bedre forberedte sykepleiere, for å møte behovene i et helsevesen i stadig utvikling. Undervisere må inneha kunnskap, ferdigheter og adferd for å kunne gi erfaringsbasert læring som fremmer en reflekterende praksis og gir målbare resultater.

Simuleringsbasert opplæring har i stadig større grad blitt tatt i bruk for å forbedre eller utfylle klasseromsundervisning og klinisk erfaring. Simuleringstrening kan også brukes for å drille studentene i spesielle ferdigheter og til å bedømme studentenes kliniske kompetanse og beslutningstaking. Denne type trening egner seg også godt til å forberede studentene på kliniske utfordringer de ikke opplever så ofte, men som de alikevel må være forberedt på. Simuleringstrening kan bidra til at overgangen til praksis oppleves enklere, det kan forbedre introduksjonsperioden til nye sykepleiere og styrke de profesjonelle treningsprogrammene, og i siste instans -  hjelpe til med å forbedre pasientresultatene. 

Gir deg verktøyene for å kunne redde flere liv

Som et resultat av at sykepleiefaget er blitt utvidet i omfang, ansvarsområde, ferdigheter og utdanning, er det nødvendig med ulike måter å utvikle kompetansen på. Forskning viser at det synes avgjørende for en vellykket utdanning at utdanningsinstitusjonene læres opp i å implementere og benytte beste praksis innen simulering.

Gjennom simuleringsbasert læring kan studentene prøve og feile innenfor et trygt læringsmiljø og på den måten bygge nødvendige selvtillit. Når læringen utføres i det faktiske miljøet fremmer in-situ trening opplæringseffektiviteten ved at arbeidsplassens egne protokoller, prosesser og utstyr benyttes. Ved å inkludere lavfrekvente, nøyaktige simuleringer i utdannelsen til sykepleiere, blir studentene forberedt på å gi god og korrekt pleie til risikopasienter. Simuleringsbasert trening kan bidra til å utdanne og videreutvikle sykepleiere på en effektiv måte, og samtidig redusere ferdighetsavvikene - noe som kan bidra til å redde flere liv.

Hvordan Laerdal kan hjelpe

Våre treningsløsninger for sykepleiefaget er utformet med tanke på nettopp sykepleieren, og fokuserer på identifisering av læringsmål som kan oppnås gjennom bruk av simulering. Når læringsmålene er etablert, blir et innhold definert for å støtte målene. Til slutt anbefales riktig utstyr for å kunne implementere simulering som metode. Vi har lyttet til erfarne sykepleiere for å sikre at vi oppfyller brukernes spesifikke behov. Laerdal ønsker å bidra til best mulig opplæring gjennom å tilby utstyr og service som er nødvendig for å hjelpe våre kunder med å oppnå sine læringsmål, noe som igjen kan bidra til å redde flere liv.

Be om mer informasjon

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.