Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_DMS2536.jpg _DMS2536.jpg

Neutralna emisja CO2

Cel na rok 2030: Obniżyć o minimum 70% (w stosunku do roku 2019) emisję dwutlenku węgla związaną z funkcjonowaniem obiektów, transportem, podróżami oraz łańcuchem dostaw. Zlikwidować wszelkie emisje resztkowe.

 

Bieżący obszar działania:

 • Wprowadzenie energii odnawialnej we wszystkich biurach i fabrykach.
 • Trwała zmiana nawyków związanych z podróżami służbowymi.
 • Optymalizacja sieci logistycznej.

Ambicje na rok 2021

Zmniejszenie emisji o 10% w stosunku do roku 2019 przez:

 • zmniejszenie frachtu lotniczego o 25% z 2,1 do 1,6 mln tonokilometrów;
 • zmniejszenie kosztów podróży służbowych o 20% dzięki podróżowaniu mniej i mądrzej;
 • przy jednoczesnym dalszym rozwoju działalności, zmniejszając całkowitą wagę wysyłaną do klientów z xx do yy;
 • współpraca wyłącznie ze spedytorami, którzy skupiają się na redukcji emisji.

W oparciu o metodologię opisaną w poprzedniej sekcji oszacowaliśmy nasze całkowite emisje i zidentyfikowaliśmy cztery główne obszary, które wpływają na naszą emisje:

 • Produkty i komponenty - obejmują emisje, które są wbudowane w oferowane przez nas materiały, komponenty i produkty.
 • Podróże - emisje generowane przez podróże służbowe.
 • Logistyka - obejmuje logistykę surowców, komponentów i wyrobów gotowych przychodzących do Laerdal oraz dystrybucję naszych produktów do klientów.
 • Własne obiekty i działalność bieżąca - obejmuje wiele elementów, takich jak zużycie energii na miejscu, usługi doradcze, konserwacja obiektów, narzędzi, sprzętu i wyposażenie biurowe

Nasz całkowity ślad węglowy w 2019 roku oszacowano na 69 kiloton CO2e. Nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji będą związane z powyższymi obszarami.

Total emissions 2019.JPG

Konieczne są absolutne redukcje

Według raportu ONZ dotyczącego różnic w emisji (2019), globalne emisje muszą zmniejszyć się o 55% do 2030 r. w porównaniu z 2018r. aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 1,5 ̊C. 

Zdajemy sobie sprawę, że przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Przyjmujemy część odpowiedzialności, dlatego tworzymy mapę rozwiązań mających na celu redukcję emisji CO2e wytwarzanych przez nas o minimum 70%.

Wraz z naszymi akcjonariuszami, Zarządem Laerdal, kierownictwem wyższego szczebla i pracownikami, wspólnie zobowiązaliśmy się i realizujemy inicjatywy redukujące emisje CO2 i wynikające z ambicji przedstawionych w niniejszym dokumencie.

“Największym zagrożeniem dla naszej planety jest wiara,
że ​​ktoś inny ją uratuje.”

- Robert Swan, OBE, FRGS
Odkrywca, pierwsza osoba, która dotarła na oba bieguny

 

Współpraca na rzecz zmian

Laerdal łączy siły z kilkoma znaczącymi firmami z różnych sektorów w celu zmniejszenia emisji CO2e i zwiększenia wykorzystania materiałów o obiegu zamkniętym w łańcuchu wartości. W ten sposób podejmujemy wyzwanie:

 • przyjąć cele redukcji emisji CO2e w „naukowy” sposób, tak aby mogły być oceniane przez innych i były zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5°C w porównaniu z temperaturami sprzed epoki przemysłowej;
 • wyznaczać cele cząstkowe do realizacji w ciągu najbliższych 1–5 lat;
 • redukcja emisji z zakresu 1, 2 i 3.

Skiftnorge

Laerdal dołączył do Skiftnorge - inicjatywy, mającej na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wspierającą norweski rząd w wypełnianiu krajowych zobowiązań klimatycznych na 2030 rok.

Targeted reductions by 2030.JPG

Ukierunkowane redukcje do 2030 r.

Osiągnięcie naszych ambicji wymaga czasu oraz systematycznych i długofalowych działań. Co roku, przez kolejne dziesięć lat, będziemy inicjować i finansować projekty w czterech obszarach - Produkty i komponenty, Logistyka, Podróże i obiekty własne oraz Operacje. Każdy z tych obszarów umożliwiających i przybliża nas do realizacji tych ambitnych celów.

Wyniki osiągniemy mobilizując wszystkich pracowników do identyfikacji obszarów możliwych do poprawy oraz uczestnictwa w inicjatywach wspierających budowę bardziej zrównoważonej przyszłości.

Produkty i komponenty

Do 2030 roku zmniejszymy emisje z naszych produktów i komponentów z trzydziestu trzech do jedenastu tysięcy ton CO2e rocznie.

Redukcje te zostaną osiągnięte dzięki inicjatywom podejmowanym w naszych zakładach produkcyjnych, a także we współpracy z dostawcami z naszego łańcucha wartości.

Wprowadzając do naszych produktów więcej materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów pochodzenia biologicznego, osiągniemy redukcję zarówno emisji CO2e, jak i zużycia surowców. Gdy przejdziemy do korzystania z bardziej cyrkularnych i współdzielonych modeli użytkowania, uzupełnionych o rozwiązania cyfrowe, zaobserwujemy zmniejszenie potrzebnych zasobów i energii, a jednocześnie wzrost wykorzystania naszych rozwiązań. Ostatecznie pomożemy ratować więcej istnień ludzkich, zużywając mniej zasobów.

Począwszy od teraz, planujemy rozwiązania z myślą o całkowitych emisjach i współpracujemy z partnerami, którzy podzielają nasze zobowiązanie do osiągnięcia ogólnej redukcji emisji.

Logistyka

Do 2030 roku zmniejszymy emisje związaną z naszą logistyką i dystrybucją z jedenastu do pięciu tysięcy ton CO2e rocznie.

Osiągniemy to poprzez optymalizację naszej sieci logistycznej oraz aktywny wybór form spedycji o udowodnionej niskiej emisji CO2.

Aby oszacować emisję, stworzyliśmy rozwiązanie do raportowania, które pomaga nam identyfikować emisje z naszych różnych pasów handlowych. Robimy to, analizując nasze dane transakcyjne i modelując to, co wysłaliśmy z punktu A do B. Po połączeniu ze współczynnikami emisji, otrzymujemy szczegółowy przegląd emisji z naszych działań logistycznych.

 

Ton.png

Podróże

Do 2030 roku zmniejszymy naszą emisję z podróży z ośmiu do pięciu tysięcy ton CO2e rocznie.

Wiemy, że musimy blisko współpracować z naszymi klientami, a to wymaga podróży. Chcemy jednak w większym stopniu wykorzystywać najnowsze technologie w celu stałego kontaktu, eliminując zbędne wyjazdy i optymalizując wspólną pracę. Podczas pandemii COVID-19, rozwinęliśmy zarówno cyfrowe oprogramowanie, jak i niezbędne umiejętności i zrobiliśmy pierwsze kroki w kierunku bardziej cyfrowego systemu sprzedaży i komunikacji.

Zakłady oraz działalność

Do 2030 r. zmniejszymy emisje naszych własnych zakładów oraz tę związaną z naszą działalnością z siedemnastu tysięcy do zera ton CO₂e.

To bardzo ambitny cel, zwłaszcza biorąc pod uwagę złożoność i różnorodność źródeł emisji, które należą do tej kategorii. Jak pokazuje diagram po prawej, ta kategoria obejmuje kilka czynników, takich jak usługi zlecane na zewnątrz, IT i amortyzacja maszyn. Świadomość, że musimy zacząć ograniczać emisje na wczesnym etapie, może być rozpoznana po tak ambitnych celach. Będziemy podejmować równoległe inicjatywy w wielu obszarach, aby osiągnąć nasz cel.

Emisje w tej kategorii można ograniczyć jedynie poprzez prawdziwie globalny wysiłek, obejmujący niezbędne środki we wszystkich dyscyplinach i lokalizacjach. W większości naszych zakładów produkcyjnych korzystamy już z energii odnawialnej, a od 2021 roku rozpoczęto dalsze działania i projekty mające na celu dalszą optymalizację.

 

 

 

 

Ivar.png

Szacunkowe pozostałe emisje pozostałe do zrównoważenia

Według naszych obecnych szacunków w 2030 roku wygenerujemy 21 tys. ton CO₂, które będziemy musieli zrekompensować.

Obecnie najbardziej obiecującą technologią wychwytywania dwutlenku węgla jest sadzenie drzew. Badania pokazują, że dziesięć lat po posadzeniu przeciętne drzewo pochłonie z atmosfery około 21 kg CO2e rocznie.

Oznacza to, że milion drzew posadzonych w 2021 r. zrekompensuje w 2031r. potencjalną emisję resztkową w wysokości 21 kiloton CO2e rocznie.

Do połowy 2021 r. zbadamy, czy możliwe są dalsze redukcje emisji i jakie inne rozwiązania mogą pomóc nam w osiągnięciu tego celu. Jednak już teraz planujemy zrekompensować szacowane obecnie emisje resztkowe z sadzenia miliona drzew.

Milion zasadzonych drzew – nasz wkład w uratowanie miliona istnień

Inicjatywy mające na celu redukcję CO₂ w różnych funkcjach

Program redukcji CO₂ w Laerdal obejmuje wszystkie jednostki, a wiele inicjatyw zostało już uruchomionych lub ma się rozpocząć. Niektóre z nich oparte są na konkretnych planach, inne na rozwoju rynku. Poniżej zapytaliśmy trzy osoby na stanowiskach kierowniczych o ich spojrzenie na sytuację:

Zapoznaj się z poszczególnymi rozdziałami

Pomoc 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia w sposób zrównoważony naszego celu, jakim jest pomoc w uratowaniu do 2030 roku miliona istnień ludzkich rocznie.

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Pomiar

Wszystkie emisje bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku naszej działalności gospodarczej są przez nas mierzone w sprawdzony, metodyczny sposób.

 

Obieg zamknięty

Projektujemy nowe rozwiązania i modele sprzedaży z myślą o zrównoważonym rozwoju. Naszym celem jest ponowne wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu. 

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.